Högbo GK´s historia

"För 60 år sedan, den 8:e maj bildades Högbo GK. Mycket har hänt sedan dess och vår anläggning har idag 27 hål, stora övningsområden och nästan 1700 medlemmar. Dessutom ligger vi mitt i fritidsparadiset Högbo bruk omgärdade av massor av friluftsaktiviteter"

 • Ordföranden
 • Klubbmästare
 • Golftränare
 • Svensk golfhistoria
 • vår historia, högbo Golfklubb
  Förord


  Bebyggelsen i Högbo leder tillbaka till Medeltiden. Under början av 1500-talet torde bönderna så smått ha börjat med smide. 1659 fick Bergsmannen Olof Larsson privilegier på Hammarsmide. Vattenkraften erhölls från Högboån som rinner från Öjaren till Jädraån. Båda åarna inverkar på Högbo GK:s bana. I och med att Bergmästare Larsson övertog driften gjorde Brukspatronerna sitt inträde på Högbo Bruk. Dom skötte smidet i över två hundra år med växlande framgång. På 1850-talet påbörjades en ny epok. Konsul G.F. Göransson lyckades tillsammans med duktiga medarbetare genomföra Bessemermetoden, d.v.s. att direkt ur tackjärn kunna framställa smidbart stål. Detta efter ett patent som han f.ö. köpt i England. För att kunna utnyttja denna upptäckt uppfördes i början av 1860-talet Sandvikens Jernverk. Att inte järnverket lades i Högbo berodde på, som så mycket annat, en järnväg.
  Gävle-Dala järnväg hade byggts ett år tidigare, 6 km från Högbo. Järnhanteringen lades ner vid Högbo men skog och jordbruk fortsatte ännu ett tag. Smedjor och andra byggnader som haft anknytning till järnet fick förfalla. Den siste ägaren till Bruket, Tord Magnusson avled 1929. 1945 köpte Sandvikens Stad bruket av sterbhuset för 1,8 milj. kr. Inget hände med Högbo Bruk på många år. Så plötsligt en januarinatt 1954 stormhärjades hela landskapet och massor av skog vräktes omkull. Över 5000 skogsarbetare beräknas ha varit sysselsatta i området den här tiden. När man tog vara på all skog och fick den såld strömmade pengarna in. Detta ledde i sin tur till en unik upprustning av Högbo Bruk. Herrgårdar och smedjor rustades för att bli användbara igen. Inte till det som dom från början var avsedda till utan till helt nya ändamål såsom museer, skollokaler, kaffestugor med mera. Gamla arbetarbostäder byggdes om till stugor för uthyrning. Motionsspår och bastu anlades, lekplats för barn, allt som man kunde tänka sig kom till under de närmsta åren. Högbo förvandlades till ett fritidsparadis där midsommar och sista april blev publikdagar med upp till 10 000 besökare.


  Högbo golfklubb bildas  Borgmästare K-E Nygren (senare chef för Skansen) var i eld och lågor när det gällde att utveckla Högbo. Tidigt korn tanken på en golfbana in i bilden. Den 16 november 1961 fattade Högbo Bruks styrelse ett principbeslut om att anlägga en golfbana. En viss form av lobbying kan ha förekommit. Det fanns nämligen vid den här tiden 7–8 Sandvikenbor som medlemmar i Gävle GK. Den 20:e november 1961 alltså fyra dagar efter Högbo Bruks styrelsemöte hade dir. Jonsson samlat 11 intressenter hemma hos sig. En intresseförening bildades under kvällen. De närvarande tecknade andelar för 1,000: -, vilket på den här tiden motsvarade ungefär en månadslön. Den 7:e februari 1962 gjorde Högbo Bruk en framställan till Sandvikens stadsfullmäktige om att få bygga en golfbana. Ingalunda för egna pengar men väl upplåta eller arrendera ut mark till projektet. Nils Sköld kontaktades och skulle svara för ritningarna av en 9-håls golfbana om förslaget skulle gå igenom. I förslaget som lades fram fanns också en § med följande innehåll: Högbo Golfklubb lämnar till Högbo Bruk ett ränte- och amorteringsfritt lån å fyrtiotusen (40,000:-) för Högbo Bruks AB:s anläggande av golfbana vid Högbo i Sandviken. Den 5:e mars 1962 beslöt Sandvikens stadsfullmäktige att en bana skulle få byggas. Vid sammanträdet sammanfattade ordf. Gösta Vestling argumenten för en golfbana. Det skulle inte bli någon dyr affär för Sandvikens stad. Högbo Golfklubb tillskjuter 40,000: - ränte- och amorteringsfritt, arbetslöshetsnämnden 30,000: -. Vidare beviljades 28,000: - ur stadsfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter. I statsanslag från arbetsmarknadsverket beräknade man erhålla 60,000: -. Vid anläggandet av banan skulle s.k. svårplacerad arbetskraft beredas möjlighet till arbete. Alla på sammanträdet var inte positiva till förslaget. Herr Karl Kronkvist yrkade på avslag och begärde votering och där segrade förslaget för en golfbana med 29 röster mot 3. Den 8:e maj bildades Högbo GK. Sammanträdet hölls på Seljansborg och dir. Roland Jonsson valdes till klubbens första ordförande. Skattemästare. Bertil Ljungberg berättar: ”Nu följde en oviss tid. Vi var ju inte helt övertygade om att garantier för de utlovade lånet på 40,000: - skulle kunna tas fram”. Trots att Bertil genom sitt yrke som bankdirektör hade en viss insyn i många Sandviksbors ekonomiska status var det inte helt lätt att få fram pengarna. Vad gällde utbildning av golfare så pågick inomhusträning på Jernvallen. Gordon Long, Avesta, hade kontaktats och en dag i veckan under vintern höll han lektioner. En faktura från mars 1962 visar att lokalhyran var 2: - per timme. Till kommande säsong 1963 gick man samman med Gävle GK och annonserade om att få en tränare från brittiska öarna som man skulle dela på under perioden maj-augusti. Finansieringen för att få över en tränare var att medlemmar tecknade sig för minst 5 lektioner à 7,50: - i förväg så att man visste att det fanns en grundplåt för tränaren. Klubbens första två tränare Ronald Affleck och Paut Botell kontrakterades på detta sätt. Dessa två hjälpte även andra klubbar i närområdet som inte hade egna tränare.


  9-hål blir till


  Arbeten på banan påbörjades under vintern med röjning av den skog som måste bort. En mycket sen vår tillät inte sådd av mer än 2:ans green och delar av 2:ans och 3:ans fairway. Arbetet med banan framskrider under 1963 och 1964. Hösten 1964 spelar man på banan för första gången, antalet medlemmar är vid den här tidpunkten 71. Klubbens första tävling spelades däremot redan 1963 på Gävle golfbana. Antalet deltagare var 12 och premiärvinnare blev Bertil Ljungberg. 1965 tar klubben över driften av golfbanan som hittills skötts av Högbo Bruk. Problemen är många i synnerhet med gräsväxten. Man ser sig tvungen att lägga om 4 greener helt och spela på provisoriska så länge. Vädergudarna fortsätter att spela medlemmarna spratt. Våren 1966 översvämmas banan och spelet kommer inte i gång förrän långt in i juni. På hösten börjar man att bygga klubbhuset. Antalet medlemmar är nu uppe i 97.
  1968 införs vid årsmötet ett revers-system som innebar att varje aktiv senior borgar för ett lån på 2,000: - och får i fortsättningen betala ränta. Detta förbättrar klubbens ekonomi högst väsentligt. Antalet medlemmar är nu uppe i 157. Reverserna ger klubben möjlighet att låna upp 314,000: - där 150,000: - tas i anspråk direkt för att lösa diverse smålån. Resterande pengar blir en reserv för framtida utbyggnader av bana och klubbhus. Ett extramöte i september 1969 ger styrelsen uppdraget att i takt med medlemsökning och om ekonomin tillåter bygga ut banan med ytterligare hål.


  Utbyggnad till 18 hål  1970 löser man markfrågan med Högbo bruk och beslutar att bygga ut banan ytterligare 9 hål. Någon egentlig ritning finns inte utan man bygger efter en principskiss som Sköld lämnade vid byggandet av de första 9 hålen. Inte heller den följs till punkt och pricka då det visade sig att åkermarken längst i söder hade en arrendator som inte ville flytta på sig. På så sätt kom hålen 4, 5 och 6 att ligga där hålen 3, 4 och 5 ligger på nuvarande 9-hålsbanan. Utbyggnaden fortsätter och eldsjälarna Uno Åström och Birger Sandegård gör ett bra arbete. Endast flyttningen av sista hålets green ”söder om diket” vållar diskussioner inom klubben.
  1973 är 18-hålsbanan färdig att tas i bruk. Året därpå beslutas att bygga ut klubbhuset med etapp 2 och 1975 är det premiär för en Golfvecka i Högbo. Ett plagiat av den så populära Rättviksveckan. Antalet startande var på den tiden ca 500, idag är det drygt det tredubbla.
  Nu följer en ganska lugn och stabil utveckling i klubbens historia. Klubbhus både etapp 2 och etapp 3 förverkligas. Etapp 3 innehåller vagnbod och shop.

  Årets Golfklubb 1982   Medlemsantalet fortsätter att stiga och ett tak syns alltmer ofrånkomligt. Klubbens motto "Golf åt alla" gör dock att man söker andra vägar. 1982 avsätts 50,000: - för planering av en utbyggnad. Göte Ström blir klubbens förste heltidsanställde greenkeeper och klubben startar tillsammans med 14 andra idrottsklubbar, Bingoalliansen i Sandviken. Detta år 1982 blir Högbo GK också vald till "Årets Golfklubb" av golfjpurnalisterna i Sverige efter seger i Riksgolfen både vad gäller antal spelade ronder och seger i slutfinalen i Spanien. Samma år gick också klubbens herrar upp i elitserien.

  Ett första steg mot 27 hål  1983 byggs manskapsbyggnad åt personalen öster om ladan och årsmötet godkänner styrelsen plan på utbyggnad till 27 hål. Finansieringen skall dock framläggas för medlemmarna vid ett extra möte så fort den är klar. Våren 1984 presenteras förslaget om finansiering på ett inte alltför smidigt sätt. En del finansieringar hängde i luften och så innebar förslaget i ”värsta” fall att enskild senior skulle få betala 4,000: -. Närvarande lokalpress var inte nådig. Rubriker som "Skandal" och "Betala 4,000: - eller lämna klubben", kunde läsas påföljande dag. Detta blev förstås ett bakslag för styrelsen och det skulle gå flera år innan man på medlemsnivå fick höra talas om utbyggnad igen.
  Det finns vid den här tiden en medlem i styrelsen som aldrig riktigt ger upp tanken på utbyggnad, Ingvar Högberg. En medlem som envist fortsätter arbetet med ett mål för ögonen. Med statistik och prognoser av alla de slag försöker han vinna gehör för utbyggnad av banan. Den offervilja som fanns i början när man satsade en månadslön finns inte längre.
  1987 får klubben Sandvikens idrottsstipendium för sin goda juniorverksamhet. Det rör även på sig på Högbo Bruk. VD för Högbo Bruk är under den här tiden Lasse Holst och man har under 1987 och 1988 rustat Nya Herrgården tillsammans med Skanska som lovat lägga en del konferens- och kursverksamhet till Högbo. Samarbetet blir så gott att man inte hinner mer än färdigställa Herrgården förrän man får idén att bygga ett konferenshotell i mångmiljonklassen. För att detta ska bli verklighet bildas ett nytt bolag. Skanska, Kommundata, SKD-Företagen och Högbo Utbildningscentrum blir delägare i det nya bolaget. ”Framför allt SKD:s Mats Hentzel blir till stor hjälp”, säger Ingvar Högberg, när det gäller att få fram ett förslag till utbyggnad av banan, ekonomin i klubben har också på senare tid förbättrats där sponsorintäkterna ökade från 161,000: - 1986 till 439,000: - under 1987.

  Utbyggnad till 27 hål  Den 11 augusti beslutas på ett extra medlemsmöte att bygga ut banan till 27 hål. Förutsättningen för utbyggnad är att det avtal som har förhandlats fram med Utbildningsbolaget godkänns av Kommunen. Avtalet innebär att klubben erhåller ett bidrag på 2 milj. kronor mot att Utbildningsbolagets kursdeltagare har gratis spel under 10 år.
  Detta tillsammans med en del övriga bidrag gör att finansieringen för utbyggnaden klaras om den revers som alla seniorer redan har, höjs från 2,000: - till 2,900: -. Nu är alla i stort sett positiva till projektet och de 157 närvarande ger styrelsen till fulla stöd. Sune Linde har ritat utbyggnaden och arbetet med den nya delen börjar så smått redan under hösten 1989.
  Under Ingvar Högbergs ledning färdigställs dom nya hålen i skogen öster om nuvarande bana. Det blev väldigt fina golfhål och vi har alla all anledning att vara stolta över vår golfanläggning. Hösten 1991 är allt klart och vi kan provspela banan. Invigningen får dock vänta till kommande år då klubben fyller 30 år. Klubben tilldelas under den här perioden SGF:s ledarstipendium på 10,000: - för mångårigt och hängivet pionjärarbete med grundläggande golfutbildning - det som senare blev Gröna kort utbildningen

  Invigning av 27-hålsbanan  Banan invigs 1992 med en alltigenom lyckad tillställning som innehöll allt. Golfspel för alla och envar, uppvisning av Peter Hedblom, sång och musik av Titti Sjöblom, Ronnie Gardiner. Grannklubbar och SGF uppvaktade. SGF:s Arne Ahlström slog invigningsslaget och delade dessutom ut Golfförbundets silvermedalj till några av klubbens flitigaste funktionärer. Det var Clas Helmer, Sven Höglund, Ingvar Högberg och Bertil Ljungberg.

  Masterplan för hela anläggningen  2022 på börjas ett samarbete med golfkonsult Magnus Sunesson som tagit fram en Masterplan för hela banan. Hans uppdrag är att förfina och se över vilka förändringar vi kan göra för att anpassa oss till dagens golfspelare. Vi vill göra banan utmanande för duktiga spelare utan att det blir för svårt för medelgolfaren/nya golfare. Ett första steg var att med hjälp av Högbo bruk ta ner ca 700 fullvuxna träd runt banan för att ge andra vyer, ge mer ljusinsläpp och skapa större kontraster. Vidare har ett par bunkrar lagts igen och det planeras för nya bukrar på andra ställen. Banans klipplinjer har ändrats både för fairway men mest kring våra greenområden. Fairway har flyttats närmare Jädraån på hål 8 och 9 som därmed blivit mer utmanande. Fler åtgärder prioriteras och kommer att utföras under en flerårsplan.


  Stora investeringar


  Högbo GK har alltid haft turen/ förmågan att hitta eldsjälar till sina olika projekt. Första stora investeringen för Högbo GK:s del var de första 9-hålen som inte kostade klubben i stort sett mer än 50,000: -.
  Första klubbhusbygget satte i gång med endast 97 medlemmar i klubben 1966. K-E Berg samhällsavdelningen på Sandvik var en viktig kugge under den här tiden. K-E hade kontakter med stadens största byggnadsfirma Söderman och Söner. Detta resulterade så småningom i att Högbo GK erhöll ett timrat hus (nuvarande kontor), låt oss kalla det klubbstuga, för 55,000: -. Inte nog med detta, Södermans hade förbundit sig att hyra stugan vintertid för 3,000:-/ år i 10 år.
  Nästa stora investering var utbyggnad till 18 hål. På ganska lättbyggd mark byggde man under åren 1971–1972. Det går ej att få fram några exakta kostnader av någon anledning. Det sägs att åtskilliga grus- och jordlass under eldsjälen Uno Åströms tid kan ha blivit feldebiterade på den här tiden. Om man ska försöka sig på en gissning efter att ha läst klubbens protokoll från den här tiden så erhölls bidrag från AMS med 169,000: - och från Sandvikens stad med 85,000: -, klubbens del ska ha uppgått till 30,000: -.
  1978 kallade vår energiske ordförande ett mellanår vad gäller utbyggnader och andra projekt. Klubbhus etapp 2 och 3 byggdes, puttinggreen framför klubbhuset anlades. Gunnar Sandegård, ordförande i bankommitten åren 1978–1982 berättar ” vi hade bra greener på banan men den nya puttinggreenen var en katastrof. Den byggdes enligt Svenska Golfförbundets senaste rön med sand och ytterst lite mull, det blev gräs till slut men det tog 3–4 år”. Klubbhusbygget gick dock som en dans med massor av frivilligt arbete under ledning av Håkan Forsberg, även här hölls kostnader nere till ett minimum.
  1983 byggs ett riktigt personalutrymme byggs öster om ”ladan”.
  1989–1992 byggs banan ut till 27 hål och det var det första projekt som kostade våra medlemmar några kronor. Totalt kostade utbyggnaden i skogsmark 6,5 miljoner, även det ett bra pris då investeringen innefattade ett nytt pumphus och förbättrad fairway-bevattning på alla 27 hål.
  1994 byggs shopen om och blir större och en ny vagnbod byggs nere vid rangen.
  2003–2204 renoveras totalt 9 fairways från grunden och vi spelar endast på en 18-hålsslinga.
  2010 Byggdes klubbens studio för träning.
  2010–2011 Byggdes hål 18 om till sin nuvarande form.
  2016 byggdes nya maskinhallen.
  2019 Renoverades klubbens kök
  2020 Byggs 13 nya grästees då klubben går över till hektometersystemet med fler utslagsplatser per hål.

  Medaljer svenska mästerskap  Olle Strand blev svensk mästare i foursome 1976 tillsammans med Rolf Seliberg, Ljusdal 
  Herrarnas klubblag tog en 3:e plats i lag SM 1985

Klubbmästare1965 Karl-Erik Berg / Ingrid Ljungberg
1966 Birger Sandegård / Ingen klass
1967 Clas Helmer / Ingen klass
1968 Göran Sandegård / Ingen klass
1969 Clas Helmer / Ingen klass
1970 Kjell Finmo / Ingen klass
1971 Clas Helmer / Ingen klass
1972 Olle Strand / Elsa Åström
1973 Clas Helmer / Inger Bertilsson
1974 Olle Strand / Inga Hedlund
1975 Ronny Sjögren / Inga Hedlund
1976 Ronny Sjögren / Inga Hedlund
1977 Olle Strand / Inga Hedlund
1978 Olle Strand / Inga Hedlund
1979 Olle Strand / Marianne Strandberg
1980 Olle Strand / Inga Hedlund
1981 Peter Isaksson / Ann-Margret Fohlin
1982 Olle Strand / Ann-Margret Fohlin
1983 Lars Svahn / Mia Ståhl
1984 Olle Strand / Inga Hedlund
1985 Olle Strand / Mia Ståhl
1986 Peter Isaksson / Ulrica Olsson
1987 Ulf Hedberg / Ulrica Olsson
1988 Björn Eriksson / Inga Strand
1989 Calle Sandegård / Marita Palm-Schelén
1990 Olle Strand / Inga Strand
1991 Peter Isaksson / Inga Strand
1992 Peter Isaksson / Anna-Karin Granlund
1993 Peter Isaksson / Anna-Karin Granlund
1994 Calle Sandegård / Anna-Karin Granlund
1995 Niclas Vickström / Anna-Karin Granlund
1996 Per Hedlun d  Carolina Lindblom
1997 Jonas Sundström / Anna-Karin Granlund
1998 Per Hedlund / Camilla Hagman
1999 Per Hedlund / Veronika Svärdström
2000 Per Hedlund / Inga Strand
2001 Per Hedlund / Cecilia Grönberg
2002 Magnus Muhrén / Cecilia Grönberg
2003 Lars Svahn / Linda Rosén
2004 Per Hedlund / Malin Lilliedahl
2005 Daniel Jennevret / Emma Renström
2006 Peter Isaksson / Marina Nord
2007 Kalle Andersson / Inga Strand
2008 Gustaf Sjögren / Johanna Rosén
2009 Daniel Jennevret / Johanna Rosén
2010 Daniel Jennevret / Kristina Skoglund-Hansson
2011 Daniel Jennevret / Ingen klass
2012 Petter Strand / Ingen klass
2013 Daniel Jennevret / Kristina Skoglund-Hansson
2014 Daniel Jennevret / Kristina Skoglund-Hansson
2015 Daniel Jennevret / Kristina Skoglund-Hansson
2016 Kalle Andersson / Ingen klass
2017 Oliver Lilliedahl / Mari Palm
2018 Kalle Andersson / Ingen klass
2019 Kalle Andersson / Ingen klass
2020 Kalle Andersson / Mari Palm
2021 Kalle Andersson / Ewa Berglund Johansson
2022 Kalle Andersson / Mari Palm
2023 Kalle Andersson / Ingen klass

Ordförande1962 Roland Jonsson
1963–1964 Olof Göhle
1965–1967 Olle Backman
1968–1971 Karl-Erik Berg
1972–1973 Uno Åström
1974–1984 Sven Höglund
1985 Gunnar Åberg
1986–1988 Björn Sköld
1989–1992 Jan Hedin
1993–1996 Jan Rydstrand
1997–2001 Lars Berglund
2002–2012 Krister Söderberg
2013–2017 Göran Nyström
2018- Per-Ola Grönberg


Club Professionals


1963–1965 Ronald Affleck
1966–1968 Paul Botell
1969–1970 Göran Sandegård
1971–1975 Hans Göthberg
1976 Tommy Björnsson
1977–1991 Gunnar Sandegård
1992–1999 Calle Sandegård
2000–2006 Jonas Eriksson
2007–2021 Mikael Söderlund
2022-         Fanny Östlund