Hållbara Högbo GK

"Med utgångspunkt på de 6 målen som SGF valt att arbeta med från agenda 2030 som innehåller de globala målen för hållbar utveckling har vi valt att arbeta med fem av dessa. Vi kartlägger vårt nuläge för att sedan titta på önskat läge på kort sikt och på lång sikt. Vi arbetar för att hitta en modell där vi hela tiden kan återkoppla och stämma av att vi är på rätt väg"

Vår hållbarhetsresa tillsammans med er!


 • Högbo GK är en Geo certifierad anläggning som bidrar till ökat naturvärde och positiv miljöpåverkan 


  Vi använder plattformen OnCourse när vi inventerar vår verksamhet.
  Vi ser över växter och djur och dess påverkan, vi anlägger insektshotell samt motverkar invasiva arter.
  Vi tar fram material för att medvetandegöra hur mycket tid som läggs på skötsel av bana, sopsortering med mera.
  Vi ska göra våra medlemmar mer delaktiga och fler ska hjälpa oss på vägen mot hållbara Högbo GK.

 • Högbo GK är en aktiv förening året runt  


  Vi ska genomföra aktiviteter, dialogmöten och träffar.
  Vi tar fram erbjudanden som mervärden till våra medlemmar.
  Vi tar fram en årsplan där ambitionen är en aktivitet i månaden året runt.
  Vi håller kontakt med våra medlemmar via nyhetsbrev.
  Vi verkar för att informera löpande under året vad vi gör.

 • Högbo GK tar ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar för ett attraktivt samhälle


  Vi skapar en mötesplats över generationsgränser
  Vi samverkar med andra aktörer
  Vi skapar sysselsättning

 • Högbo GK är en inkluderande och jämställd förening


  Vi ska följa idrottens värdegrund där medlemmarna blir en viktig spelare i genomförandet

 • Högbo Golfklubb är en attraktiv arbetsgivare  

  Högbo Golfklubb ska vara en god och säker arbetsplats som är känd för att vara en bra arbetsgivare som tar väl hand om sina medarbetare, uppmuntrar till kreativt nytänkande och stöder personlig utveckling.

Agenda 2030 och de Globala målen

"Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga."

Aktiviteter på Högbo golfklubb 


Aktiviteter för medlemmar


Höstmöte
Här kan du läsa en rapport från Höstmötet den 30:e november. Mötet avhandlade budget och avgifter, investeringar och verksamhetsplan samt val till styrelsen, revisorer och valberedning.
>>Rapport

Aktiviteter på anläggningen

 

Hjälp oss bli bättre

Vi tar tacksamt emot alla förslag som syftar till att göra vår verksamhet ännu bättre. Vi använder oss av mätverktyget players 1st för att ständigt mäta vår verksamhet och stämma av hur vi upplevs av våra medlemmar och gäster. Har du något du vill diskutera så ta kontakt med vår klubbchef Calle Sandegård på telefon: 026-215372 eller via e-post: calle@hogbogk.com

Appar för telefon